ماساژ موجی نشیمنگاه

ماساژ گواشا در قسمت کف پا

مکانیکال هند قدرتمند

قابلیت سایز شدن با قد فرد

سایر مشخصات